Privacyverklaring

Fysiofit Heinkenszand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiofit Heinkenszand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiofit Heinkenszand zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiofit Heinkenszand verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht-behandelovereenkomst en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht-behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht/behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiofit Heinkenszand volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Burgerservicenummer;
 • Nummer identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, vreemdelingendocument);
 • Verzekeringsnummer zorgverzekering;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Beroep;
 • Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Heinkenszand opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Gedurende de looptijd van de wettelijke verplichtingen conform de medische dossiervorming: een bewaartermijn van 15 jaar, of bij minderjarigen 15 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, conform de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO);
 • Na de looptijd van de overeenkomst en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde


Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Heinkenszand ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiofit Heinkenszand verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociale media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiofit Heinkenszand de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

3. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers


Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiofit Heinkenszand verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiofit Heinkenszand de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Heinkenszand ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4. Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het overleggen met verwijzers, artsen, collega zorgverleners;
 • Het declareren van de behandelingen en het afstemmen van het verzekeringsrecht met zorgverzekeraars;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

5. Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn


Fysiofit Heinkenszand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst/behandelperiode van de klant. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeekomst (WGBO)

8. Website van derden


Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacy policy van deze website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

9. Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Fysiofit Heinkenszand van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

11. Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens


Fysiofit Heinkenszand BV
Dorpsstraat 69
4451 BB Heinkenszand

E-mail: info@fysiofit.info
Telefoon: 0113-563938
KvK-nummer: 831 445 52
BTW-nummer: NL 8627 48811 B01

Functionaris gegevensbescherming:

Christel Clarijs-Mulders
Telefoon: 0612448964 / 0651507816
E-mail: info@fysiofit.info

BIG-nummer Victor Clarijs: 49033365304