Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Fysiofit Heinkenszand. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysiofit Heinkenszand via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 • 1.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 • 1.2 Indien Fysiofit Heinkenszand constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Fysiofit Heinkenszand zelf ingrijpen om de overtreding te beĆ«indigen. In urgente of ernstige gevallen kan Fysiofit Heinkenszand zonder waarschuwing ingrijpen.
 • 1.3 Indien naar het oordeel van Fysiofit Heinkenszand hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysiofit Heinkenszand of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Fysiofit Heinkenszand gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • 1.4 Fysiofit Heinkenszand is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Fysiofit Heinkenszand gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • 1.5 Fysiofit Heinkenszand behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 2. Beschikbaarheid en onderhoud

 • 2.1 Fysiofit Heinkenszand onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fysiofit Heinkenszand dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 • 2.2 Fysiofit Heinkenszand mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 3. Intellectueel eigendom

 • 3.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Fysiofit Heinkenszand of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysiofit Heinkenszand, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 4. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • 4.1 Fysiofit Heinkenszand mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • 4.2 Fysiofit Heinkenszand zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 • 4.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 5. Overige bepalingen

 • 5.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 5.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fysiofit Heinkenszand gevestigd is.
 • 5.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 5.4 Fysiofit Heinkenszand is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 • 5.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysiofit Heinkenszand schriftelijk zijn aanvaard.
 • 5.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.